Kiểu Áo 5

Các album kiểu áo (sưu tầm) của Vải Hương.

- Áo 1

- Áo 2 

Áo 3

Áo 4

Áo 5 (đang xem)

Áo Sơ Mi

(Bấm vào dấu < và > hai bên ảnh để xem hình)

Ao5-1